Privacyregelement

Privacyreglement Yobbing

In ons Privacyreglement gebruiken wij een aantal definities (deze definities kunnen in
enkelvoud en meervoud worden gebruikt):

Cookie: een klein bestand dat via een internetsite op (het IP-adres van) uw computer wordt
geplaatst en informatie over uw bezoek aan de internetsite van Yobbing registreert;

Reglement: dit privacyreglement;
Privacywetgeving: de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

1. Toelichting op het Reglement

Yobbing mag de gegevens die u aan haar verstrekt niet zonder meer verwerken. De
Privacywetgeving is bedoeld om de privacy van personen te beschermen. Door deze
wetgeving wordt het toegestane gebruik van uw persoonsgegevens door anderen beperkt.
Op grond van deze wet heeft Yobbing de plicht om haar kandidaten:
• op de hoogte te stellen van de wijze waarop en het doel waarmee gegevens door
Yobbing worden verwerkt;
• te melden wie de gegevens kunnen inzien;
• voor het verwerken van bepaalde gegevens toestemming te vragen.
Yobbing vindt uw privacy belangrijk. Daarom geeft Yobbing in dit Reglement een toelichting
op hoe zij met uw gegevens omgaat, wat het doel is van het gebruik daarvan en voor de
verwerking van welke gegevens Yobbing expliciet om uw toestemming moet vragen.

2. De persoonsgegevens die Yobbing gebruikt en het doel van het gebruik

Yobbing verwerkt (mogelijk) uw persoonsgegevens als u opdrachtgever, kandidaat,
werknemer en/of een zakelijke relatie wordt of bent van Yobbing of als u via het
contactformulier contact met ons opneemt.
Yobbing verwerkt (mogelijk) de volgende persoonsgegevens:
• van kandidaten de naam, e-mailadres, telefoonnummer, adres, BSN-nummer,
polisnummer, kopie van legitimatiebewijs, kopie van de bankpas (IBAN), kopie
verblijf- of werkvergunning, foto en opleidingsachtergrond;
• van werknemers de naam, e-mailadres, telefoonnummer, adres, BSN-nummer,
polisnummer, kopie van legitimatiebewijs, IBAN-nummer;
• van opdrachtgevers en zakelijke relaties de naam, e-mailadres, telefoonnummer.
Deze gegevens stellen ons in staat om:
• de overeenkomst die kandidaten met Yobbing sluiten financieel en administratief te
kunnen afhandelen;
• onze dienstverlening te kunnen leveren;
• kandidaten of geïnteresseerden te kunnen bereiken als dat nodig is;
• onze dienstverlening verder te ontwikkelen/te optimaliseren;
• onze verplichtingen als werkgever na te komen.
IP-adressen/cookies
Yobbing houdt IP-adressen bij van kandidaten en andere bezoekers van de website. Deze
gegevens stellen ons in staat om:
• te registreren welke internetsites/internetpagina’s u bezoekt;
• de functionaliteit en de inhoud van de website te verbeteren;
• bij te houden voor welke onderwerpen of toepassingen websitebezoekers zich
interesseren;
• ervoor te zorgen dat u niet steeds dezelfde informatie ontvangt;
• het productaanbod te verbeteren.
Toelichting met betrekking tot het plaatsen van cookies
Als u onze website bezoekt worden er automatisch cookies geplaatst waarmee wij aan de
hand van uw IP-adres bepaalde informatie kunnen bijhouden. Hierbij gaat het bijvoorbeeld
om informatie over hoe vaak u onze website bezoekt en voor welke onderwerpen u zich
interesseert. Zie voor meer informatie ons cookiebeleid op de website.

3. Verstrekking persoonsgegevens aan derden

Yobbing verstrekt geen persoonsgegevens aan personen of bedrijven buiten de Yobbingorganisatie,
tenzij:
• een wettelijk voorschrift dat verplicht;
• dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van een overeenkomst die Yobbing met u heeft
gesloten;
• u daarvoor toestemming heeft gegeven.

4. Plichten/beveiligde toegang/geheimhouding/bewaartermijn

Yobbing verwerkt uw persoonsgegevens uitsluitend overeenkomstig de wet. Dit houdt (onder
meer) in dat de gegevens alleen worden verwerkt voor het doel waarvoor ze worden
verkregen en op een behoorlijke/zorgvuldige wijze overeenkomstig de wet en dit Reglement.
Uw persoonsgegevens kunnen enkel en alleen door personen werkzaam voor Yobbing
worden ingezien, tenzij in dit Reglement anders is bepaald. Al uw persoonsgegevens worden
door Yobbing beveiligd tegen onbevoegde toegang. De beveiliging bestaat uit:
• het hebben van een persoonlijk wachtwoord voor iedere persoon werkzaam voor
Yobbing om in te loggen in het digitale systeem;
• een geheimhoudingsplicht voor de personen werkzaam voor Yobbing ten aanzien
van alle aan Yobbing verstrekte persoonsgegevens;
• technische maatregelen door Yobbing overeenkomstig de wet, om het door haar
gebruikte systeem te beveiligen tegen inbreuken van buitenaf.
Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor een goede
administratie en/of andere vastgestelde doelen. Yobbing bewaart persoonsgegevens zo
lang als nodig voor een goede bedrijfsvoering, met inachtneming van een redelijke termijn.
De wet kan een andere bewaartermijn voorschrijven. Als dat zo is zal Yobbing zich aan de
voorgeschreven wettelijke bewaartermijn houden.

5. Uw rechten als betrokkene

• Het recht op informatie. U heeft het recht om te weten of en welke
persoonsgegevens van u verwerkt worden en met welk doel.
• Inzagerecht. U heeft het recht op inzage in en afschriften van die gegevens voor
zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad.
• Het recht op correctie en verwijdering. U heeft het recht om gegevens te corrigeren,
aan te passen of te verwijderen. Aan het recht op (gedeeltelijke) verwijdering van uw
gegevens kan alleen tegemoet worden gekomen als het bewaren van de gegevens
niet van aanmerkelijk belang is voor een ander en de gegevens niet op grond van
een wettelijke regeling bewaard dienen te blijven;
• Het recht van verzet. In bepaalde gevallen heeft u het recht om zich tegen de
verwerking van uw gegevens te verzetten.
• Het recht op dataportabiliteit. U heeft het recht om persoonsgegevens die van u
worden bewaard te ontvangen en over te dragen naar een andere organisatie.
• Het recht op een menselijke blik bij geautomatiseerde besluiten. Bij een
geautomatiseerd besluit heeft u het recht om de beslissing te laten nemen door
menselijke tussenkomst.

Mocht u gebruik willen maken van genoemde rechten dan kunt u per e-mail een verzoek
sturen naar info@yobbing.nl. Als uw verzoek wordt afgewezen dan wordt dat onderbouwd.
Een reden kan zijn dat uw dossier informatie bevat die van belang is of kan zijn voor anderen.
U ontvangt binnen één maand na ontvangst van uw verzoek bericht van Yobbing.

Ook als u een klacht heeft over de wijze van verwerking van uw persoonsgegevens kunt u
contact opnemen met Yobbing en probeert Yobbing er samen met u uit te komen.

Heeft u een (andere) opmerking/vraag/suggestie? Ook daarvoor kunt u contact met ons
opnemen.

Uiteraard zal Yobbing ook met de in dit verband verstrekte persoonsgegevens vertrouwelijk
en zorgvuldig omgaan.

Onze actuele contactgegevens zijn te vinden op de website van Yobbing.

Privacyreglement Yobbing versie juni 2018

Gecertificeerd en gekwalificeerd

Wij werken volgens normen evenals dat parters ons kwalificeren

Yobbing & MVO

Duurzaam, sociaal en ethisch

Online-me Samen-werkt